Маценка Светлана Павловна

  Персональные данные

  Маценка Светлана Павловна
  Полное
  24.07.1967
  к.ф.н., доцент
  Литературоведение
  г. Львов, Украина
  Львовский национальный университет имени Ивана Франко; Кафедра мировой литературы
  доцент
  Ул. Университетская, 1 г. Львов 79000 Украина
  ...

  Академическая карьера

  fiskova@yandex.ru
  защитила кандидатскую диссертацию на тему: „Художественное решение проблемы „человек-история“ в творчестве Кристы Вольф (роман „Образы детства“)“ во Львовском национальном университете под руководством проф. Копыстянской Н.Ф.
  DAAD-стипендиант 1993, 1998; ?AAD-стипендиат 2000.

  Список публикаций и участие в конференциях

  Монографии: Хронотопи свідомості. Про творчість Крісти Вольф. – Львів: ПАІС, 2007. – 236 с.

  1. Научные статьи: Діалогічність оповіді роману “Образи дитинства” Крісти Вольф // Питання літературознавства. Науковий збірник. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – Вип. 5 (62). – С. 68-75.
  2. Zeitlich-r?umlicher Ausdruck der Synthese von Literatur und Musik im Schaffen von H. Broch // Trans Internet-Zeitschrift f?r Kulturwissenschaften, 6 Nr. September 1998. http://www.adis.at/arlt/institut/trans/6Nr/fiskowa.htm
  3. Романтичне використання біблійних понять в “Духовних піснях” Новаліса (аналіз “Гімну VI”) // Біблія і культура. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2000. – Вип. 1. – С. 147-150.
  4. Музична архітектоніка роману Г. Броха “Невинні” // “З його духа печаттю...” Збірник наукових праць на пошану проф. І. Денисюка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 165-171.
  5. Модальність музичного часу в художньому творі // Античність-сучасність (питання філології). Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – Вип. 2. – С. 12-16.
  6. Деформування світу як спосіб виживання в ньому (за новелою А. Дьобліна “Вбивство кульбаби”) // Експресіонізм. Збірник наукових праць / Упоряд. Т. Гаврилів. – Львів: Класика, 2002. – С. 105-118.
  7. Ph?nomenologie von Abh?ngigkeit und Unterdr?ckung in der Prosa von Marieluise Fleisser (typologische Parallelen zur ukrainischen Literatur von Frauen) // Ukrainisch-Bayrische Germanistentagung an der Ukrainischen Freien Universit?t. Dokumentation einer internationalen Konferenz 25.-28. Januar 2001, M?nchen. – Lwiw: ПАІС, 2003. – S. 140-146.
  8. Музика: втеча від життя чи його метаморфоза (за романом Р. Шнайдера “Сестра сну”) // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2003. – Вип. 11. – С. 350-360.
  9. Система лейтмотивів роману Г. Броха “Невинні” // Stylistyce XII (2003). – Opole: Universitet Opolski, 2003. – № 12. – S. 237-249.
  10. Проблема особистої ідентичності крізь призму мультикультуралізму у творчості Е. Канетті (на основі автобіографічних творів) // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. – Київ: Київський університет, 2003. – С. 158-162.
  11. Образ Берліна як текстуалізована історія сучасності (А. Деблін “Берлін. Александерплац”) // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Київ, 2003. – Том 6. – № 2. – С. 190-194.
  12. Mythopoetik der Frauengestalten von Medea und Kassandra in der modernen Rezeption (deutsch-ukrainische Parallelen) // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Universit?t Lwiw. Dokumentation der 2. Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung 8.-10. April 2002, Lwiw. – Lwiw: БаК, 2004. – S. 72-76.
  13. “Я” як інший”. Мотив двійника як особливий варіант експресіоністичної проекції особистісного “я” (Ф. Верфель “Людина із дзеркала”, Г. Кайзер “Корал”, Е. Барлах “Бідний кузен”) // Експресіонізм. Збірник наукових праць. – Львів: Класика, 2004. – С. 81-98.
  14. Міфологічність музичної семантики літературного твору // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 29. – Вип. 16. Філологія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ імені П. Могили, 2004. – 124 с. – С. 67-69.
  15. Оповідна стратегія та комунікативність музичного роману // Слово і Час. – Київ: Інститут літератури імені Шевченка НАН України, 2005. – № 1. – С. 65-68.
  16. “Поезія втоплеників”. Образ Офелії в німецькій експресіоністичній поезії // Експресіонізм. Збірник наукових праць / Гаврилів Т. – Львів: Класика, 2005. – С. 45-64.
  17. Zeitlich-r?umlicher Ausdruck der Synthese von Literatur und Musik (anhand des modernen deutschsprachigen Romans) // Bayerisch-Ukrainische Germanistentagung an der Ukrainischen Freien Universit?t „Germanistik als internationale Wissenschaft“ (28.-31. Oktober, M?nchen). – Lwiw: БаК, 2005. – S. 129-134.
  18. Влада слів Еліаса Канетті // Подорож до Европи. Галичина, Буковина і Відень на центральноевропейській культурній шахівниці / Гаврилів О., Гаврилів Т. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2005. – С. 56-73.
  19. “Похвальне слово нудьзі”: В. Ґенаціно про нудьгу як феномен культури // Мова і культура. Серія “Філологія”. Наукове видання. Випуск 8. Том І. Філософія мови і культури. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 208-215.
  20. “Послання незначного”. Поетика “прискіпливого погляду” у творах В. Ґенацино // Питання літературознавства. Випуск 13 (70). – Чернівці: “Рута”, 2005. – С. 9-17.
  21. Проект концепту свободи. Розвиток мотиву Офелії у сучасній німецькій літературі // Ренесансні студії. – Вип. 10. – Запоріжжя, 2005. – С. 154-171.
  22. Ophelia als poetisches Motiv in der modernen Literatur // Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Nationalen Iwan-Franko-Universit?t Lwiw. Dokumentation der 4. Ukrainisch-Bayerischen Germanistentagung 23.-24. Mai 2005, Lwiw. – Львів: ПАІС, 2006. – S. 107-115.
  23. Трактування проблеми “хаос / лад” у романі Еліаса Канетті “Засліплення” // Маска і метаморфоза. (Де)конструювання діалогічного мовлення і філософія метаморфози Еліаса Канетті. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2006. – С. 51-63.
  24. Життя “тексту Моцарта” у “великому часі” як його смислова актуалізація (на матеріалі сучасної німецької літератури та літературно-критичної думки) // Питання літературознавства. – Чернівці: Рута, 2006. – Випуск 71. – С. 76-84.
  25. Литературный дискурс Моцарта: музыка в слове и слово о музыке (на материале современной немецкой литературы) // Litteraria humanitas XIV. Probl?my poetiky / Dohnal J., K?icova D., Pospi?il I. – Brno: Ustav slavistiky Filozofick? fakulty Masarykovy univerzity, 2006. – 387 S. – S. 291-298.
  26. Середньовічна легенда “Селянин Гельмбрехт” Вернера Садівника крізь призму літературної герменевтики // Ренесансні студії. – Вип. 11. – Запоріжжя, 2006. – С. 118-138.
  27. Жіноча естетика та саморозуміння (на прикладі творчості Крісти Вольф) // Мова і культура. Науковий журнал. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Випуск 9. – Т. Х (98). Художня література в контексті культури. – 344 с. – С. 112-118.
  28. Захід та Схід у тлумаченні Йозефа Рота // Факт як експеримент. Механізми фікціоналізації дійсности у творах Йозефа Рота / Гаврилів Т. – Львів: ВНТЛ – Класика. – Том 3, 2007. – 280 с. – С. 9-22.
  29. В. Ґенаціно: про механізми дитячого світосприйняття як поетологічний принцип художньої творчості // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – Вип. 119. – 266 с. – С. 166-172.
  30. Риторика кризи у сучасному німецькому літературознавчому дискурсі // Питання літературознавства. Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 74. – С. 208-214.
  31. Тотальна часова дисоціація – втаємничення часу в сучасній німецькій літературі (на прикладі прози Д. Кельманна) // Сучасні літературознавчі студії. – Вип. 4. Хронозрушення: концепції нелінійного часу у свідомості, культурі та літературі. Збірник наукових праць / Фесенко В. І. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 109-117.
  32. Гра в канон: Франкфуртські лекції з поетики як де/канонізація сучасної німецької літератури // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Том 80. – Вип. 67. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 46-50.
  33. “Моцарт” В. Гільдесгаймера як художня метабіографія // Мова і культура. Наукове видання. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. ІХ (109). – С. 183-190.
  Участие:
  “Функціонування літератури в культурному контексті епохи”. Всеукраїнська конференція в Дніпропетровському національному університеті, 5-6 лютого 2004 р. Тема доповіді: “Міфологізація тіла у повісті Крісти Вольф “На власній шкірі”.
  2. V. Міжнародні Чичерінські читання “Проблеми розвитку художньої прози”. Львівський національний університет, кафедра світової літератури, 20-22 жовтня 2004 р. Тема доповіді: “Саморефлексія світу текстів. Образ бібліотеки в романі Е. Канетті “Засліплення”.
  3. IV. Ukrainisch-Bayerische Germanistentagung an der Nationalen Iwan-Franko-Universit?t Lwiw am 23.-24. Mai 2005: „Deutsche Sprache, Literatur und Kultur im ukrainischen Kontext“. Vortragsthema: „Ophelia als poetisches Motiv der modernen Lyrik“.
  4. Всеукраїнська конференція “Література в контексті кризової доби”. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 19-20 жовтня 2005 р. Тема доповіді: “Послання незначного”. Поетика “прискіпливого погляду” у творах В. Ґенаціно”.
  5. Elias Canetti. Anl??lich seines 100. Geburtstages. Tagung am 7. November 2005, Lwiw. Vortragsthema: „Canettis Deutung des Problems „Chaos / Ordnung“ im Roman „Die Blendung“.
  6. Наукова конференція, присвячена творчості Йозефа Рота, Львівський національний університет імені Івана Франка, 29 вересня – 1 жовтня, 2006 року (доповідь на тему: “Захід та Схід у тлумаченні Йозефа Рота”).
  7. Міжнародна наукова конференція “Проблеми поетики”, Брно, Чехія, 20-21 жовтня 2006 (доповідь на тему: “Литературный дискурс Моцарта: музыка в слове и слово о музыке (на материале современной немецкой литературы)”).
  8. ХVII Міжнародна наукова конференція “МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бураго (доповідь: “Верді. Роман опери” Ф. Верфеля: “біографічна фантазія” у суміжному просторі художнього й документального // Київ, 23-26 червня 2008 р.
  9. ІІ Драматургічні читання “Епічна драма Б. Брехта в культурно-історичному просторі ХХ ст.” (доповідь: “Театр із духу музики”: музично-драматичні засади Б. Брехта у сучасному театрі), Житомирський державний університет імені І. Франка, 9-10 грудня 2008 р.

  Научные интересы

  Немецкая литература барокко, литература женщин, проблемы временно-пространственной организации художественного произведения, синтез музыки и литературы.
  © 2022 | Российский Союз Германистов. Создание сайта - Евгения Козловская.