Alexandrowa Tamara Nikolajewna

  Персональные данные

  Alexandrowa Tamara Nikolajewna
  Полное
  17.08.1939
  Dr. Phil. Dozentin
  Sprachwissenschaft
  Wologda
  Staatliche P?dagogische Universit?t Wologda Lehrstuhl f?r Deutsch Fakult?t f?r Fremdsprachen
  Lehrstuhlleiterin f?r Deutsch
  160035 Wologda, ul. S. Orlowa, 6
  ...
  160009 Wologda, ul.3 Internationala, 5-80 Tel. (8172)21-55-42

  Академическая карьера

  Staatliches P?dagogisches Institut Wologda, 1961.
  „Vsaimodeistvie kontekstnych sredstv pri vyra?enii aspektualnych zna?enij (na materiale sovremennogo nemezkogo jasyka)“/ „Zusammenwirken der Kontextmittel beim Ausdruck der aspektuellen Bedeutungen (am Material der gegenw?rtigen deutschen Sprache)“, Staatliches P?dagogisches Kalinin-Institut, Kalinin, 1971.
  Wissenschaftlicher Betreuer – Dr.habil. Prof. B.M. Balin
  Besthochschullehrerin der Volksaufkl?rung, Besthochschullehrerin der Aufkl?rung der UdSSR, Ehrenmitarbeiterin der Hochschulberufsausbildung der Russischen F?deration

  Список публикаций и участие в конференциях

  Monographien: keine
  Wissenschaftliche Aufs?tze:
  1. Popytka klassifikacii gipercharakterizovannogo konteksta v nemeckom jazyke./ Klassifikationsversuch des hypercharakterisierten Kontextes in der deutschen Sprache. In: U?enye zapiski KGPI im. M.I.Kalinina. Bd.65.-Kalinin, 1969.
  2. Aspektologi?eskie gipercharakterizatory v situacii izbyto?nosti. /Aspektologische Hyperkennzeichen in der Situation der ?berschussmittel. In: U?enye zapiski KGPI im. M.I.Kalinina. H. 1. Bd.72.- Kalinin, 1970.
  3. K voprosu o vzaimodejstvii sredstv polja aspektual’nosti. / Zur Frage ?ber zusammenwirkende Mittel des Feldes der Aspektualit?t. In: U?enye sapiski KGPI im. M.I.Kalinina. H. 1. Bd.72.-
  Kalinin, 1970.
  4. Ierarchija sredstv v gipercharakterizovannom aspektologi?eskom kontekste ( na materiale sovremennogo nemeckogo jazyka). / Hirarchie der Mittel im hypercharakterisierten aspektologischen Kontext (am Material der gegenw?rtigen deutschen Sprache). In: Voprosy teorii i metodiki prepodavanija jazyka. U?enye sapiski LGPI im. A.I.Gercena. -Vologda, 1970.- S. 83-89.
  5. K voprosu o stepeni dejstvennosti sredstv polja aspektual’nosti. / Zur Frage ?ber den Wirkungsgrad der Mittel des Feldes der Aspektualit?t. In: Voprosy teorii romano-germanskich jazykov. Sbornik nau?nych trudov. H. 124.- Jaroslavl’, 1974.- S. 5-19.
  6. O raznovidnostjach sinchronii dejstvij pri vyra?enii aspektual’nych zna?enij v nemeckom jazyke./ ?ber Abarten der Synchronie der Handlungen beim Ausdruck der aspektuellen Bedeutungen im Deutschen. In: Problemy aspektologii. Me?vuzovskij temati?eskij sbornik. – Kalinin: isd.-vo KGPI, 1977.- S. 3-8.
  7. Rol’ temporal’nych sojuzov pri vyra?enii aspektual’noj charakteristiki glagolov. / Die Rolle der temporalen Konjunktionen beim Ausdruck der aspektuellen Charakteristik der Verben. In: Grammati?eskie zna?enija glagolov i glagolnych konstrukcij v nemeckom jazyke. Vologda: isd-vo VGPI, 1981.- S.3-10.
  8. Aspektual’nyje zna?enija glagolov v sverchfrazovych jedinstvach. / Aspektuelle Bedeutungen der Verben in Satzgemeinschaften. In: Grammati?eskie zna?enija glagolov i glagolnych konstrukcij v nemeckom jazyke. Vologda: isd-vo VGPI, 1981.- S.11-16.
  9. Aspektual’naja stratifikacija teksta. / Aspektuelle Stratifikation des Textes. In: Sravnitelnaja aspektologija rodnogo i germanskich jazykov. Me?vuzovskij temati?eskij sbornik.- Kalinin:isd-vo KGU, 1982. – S. 3-11.
  10. Valentnost’ predelnych i nepredelnych glagolov (na materiale nemeckich glagolov dvi?enija). / Valenz der terminativen und aterminativen Verben (am Material der deutschen Verben der Bewegung). In: Valentnost’ i semantika nemeckich glagolov. - Vologda: isd-vo VGPI, 1985. - S.12 -23.
  11. Tipovyje aspektual’no-temporal’nyje situacii (na materiale nemeckogo informacionnogo teksta). / Typische aspektual-temporale Situationen (am Material des deutschen Nachrichtentextes). In: Funkcionalno-tipolog?ieskie problemy grammatiki. Tezisy nau?no-prakti?eskoi konferencii „Funkcional’noe i tipologi?eskoe napravlenija v grammatike i ich ispolzovanie v prepodavanii teoreti?eskich disciplin v vuze“. - Vologda: isd-vo VGPI, 1986. Bd. 1. - S. 8 -9.
  12. Aspektual’no-temporal’naja struktura informacionnogo teksta ( na materiale nemeckich gazetnych soob??enij). / Aspektual-temporale Struktur des Informationstextes (am Material der deutschen Zeitungsnachrichten). In: Aspektologija i kontrastivnaja linguistika. Me?vuzovskij temati?eskij sbornik nau?nych trudov.- Kalinin:isd-vo KGU, 1988. – S. 4-10.
  13. Aspektual’no-temporal’naja struktura chudo?estvennogo povestvovatelnogo teksta. / Aspektual-temporale Struktur des sch?ngeistigen Erz?hltextes. In: Sistemnyi analiz chudo?estvennogo teksta. - Vologda: isd-vo VGPI, 1989.- S.1 -7.
  14. Aspektologi?eskaja terminologija v sovremennoi linguistike. U?ebno-metodi?eskoe posobie./ A.M.Lomov i dr.). Tver’:isd-vo TGU, 1991. - 110 S.
  15. Vzaimodejstvie aspektual’nych, temporal’nych i valentnostnych charakteristik nekotorych nemeckich glagolov. / Wechselwirkung der aspektualen, temporalen und Valenzcharakteristiken einiger deutschen Verben. In: Kategorii grammatiki v ich sistemnych svjazjach ( v teoreti?eskom i linguo-didaktie?skom aspektach). Tezisy dokladov konferencii. - Vologda: isd-vo VGPI, 1991.- S.5-7
  16. Vzaimodejstvie valentnostnych i aspektual’nych charakteristik nemeckich glagolov re?i. / Wechselwirkung der Valenz- und aspektuellen Charakteristiken der deutschen Verben des Sagens. In: Struktura i semantika predlo?enija i teksta v germanskich jazykach. In: Me?vuzovskij sbornik nau?nych trudov.- Novgorod:isd-vo NGPI, 1992. – S. 20-26.
  17. Sopostavitel’nyi analiz valentnostnych i aspektual’nych charakteristik glagolov re?i v nemeckom i russkom jazykach. / Vergleichsanalyse der Valenz- und aspektuellen Charakteristiken der Verben des Redeverhaltens im Deutschen und Russischen In: Metody sravnitel’no-sopostavitel’nogo issledovanija romanskich i germanskich jazykov. Tezisy dokladov i soob??enij me?dunarodnoi nau?noi konferencii.- Jaroslavl’,1992.
  18. Vzaimodejstvie valentnostnych, prostranstvennych i aspektual’nych charakteristik nemeckich glagolov napravlennogo gvi?enija. / Zusammenwirkung der Valenz-, lokalen und aspektuellen Charakteristiken der deutschen Verben der Fortbewegung. In: Vzaimodejstvie leksiko-semanti?eskich i valentnostnych svoistv glagolov v nemeckom i anglijskom jazykach.- Vologda: Rus’, 1993.- S. 3-11.
  19.Tipy semanti?eskich situacij informacionnogo teksta. / Typen der semantischen Situationen des Informationstextes. In: Stilistika i pragmatika teksta. Tezisy dokladov seminara-sove??anija prepodavatelej kafedr romanskich jazykov pedagogi?eskich vuzov Severo-Zapadnoj zony. - Vologda: Rus’, 1995.- S. 6-8.
  20. Vzaimodejstvie komponentov aspektual’nosti, temporal’nosti, lokal’nosti i modal’nosti v tekste. / Zusammenwirkung der Komponenten von Aspektualit?t, Temporalit?t, Lokalit?t und Modalit?t im Text. In: Vzaimodejstvie grammati?eskich kategorij v jazyke i re?i. Tezisy dokladov konferencii.- Vologda: Rus’, 1996.- S. 3-4.
  21. Konstruktivnyje elementy chronikal’noi informacii. / Konstruktive Elemente der Chronikinformation. In: Linguisti?eskie issledovanija i problemy metodiki obu?enija inostrannym jazykam v vuze. Materialy me?dunarodnoi nau?no-prakti?eskoi konferencii: Tezisy dokladov.- Rostov am Don: RGSU, 1997. – S. 28-29.
  22. Funkcionirovanie slov francuzskogo proischo?denija v nemeckom gazetnom tekste. / Funktionieren der W?rter franz?sischer Herkunft im deutschen Zeitungstext. In: Francuzskij jazyk v prostranstve i vremeni. Tezisy dokladov seminara-sove??anija ? 8 (36) prepodavatelej kafedr romanskich jazykov pedagogi?eskich vuzov Severo-Zapada. - Vologda: Rus’, 1997.- S. 37-38.
  23. Integracija slov romanskogo proischo?denija v nemeckij leksikon/ T.N.Voroncova / Integration der W?rter romanischen Ursprungs ins deutsche Lexikon. In: Sbornik nau?nych trudov instituta. Vologda: izd.-vo VoPI, 1998. Bd.2.- S.212-215.
  24. Gazetnyj tekst kak osnova kommunikacii i nominacii pri vzaimodejstvii jazykov./ Der Zeitungstext als Grundlage von Kommunikation und Nominierung beim Sprachenzusammenwirken. In: Filologija i ?urnalistika v kontekste kul’tury. Materialy vserossijskoi nau?noi konferencii. – Rostov am Don, 1998.-H.3.- S.49-50.
  25. Zeitungstexte als Quelle der interkulturellen Kommunikation. In: Rossija-Germanija: problemy kommunikacii na rube?e novogo tysja?eletija. Doklady i tezisy dokladov na me?dunarodnoi vstre?e germanistov. – Vladimir, 1999.- S. 27-28.
  26. Aspektualit?t in Feld, Netz und Text. In: Ausdrucksgrammatik versus Inhaltsgrammatik/ Linguistische und didaktische Aspekte der Grammatik/ hrsg. Von Renate Freudenberg-Findeisen. M?nchen: Indicium, 1999. – S. 233-246.
  27. Aspektual’noct’ v rabotach G. Gijoma, rusistov i germanistov. / Aspektualit?t in den Arbeiten von G. Guiome, Russisten und Germanisten. In: G. Guillaume i russkaja linguisti?eskaja tradicija (kontakty ?kol i ljudej). Tezisy dokladov seminara-sove??anija ? 9 (37) prepodavatelej kafedr romanskich jazykov pedagogi?eskich vuzov Severo-Zapada. - Pskov:izd-vo PGPI, 1999.- S. 7-8.
  28.Pole i setka aspektual’nosti v nemeckom jazyke./ Feld und Netz der Aspektualit?t im Deutschen. In: Filologi?eskie ?tenija fakulteta inostrannych jazykov. Materialy i tezisy dokladov. – Vologda: OOO IPC „Legija“, 2000. H.2.- S. 3-4.
  29. O kulturnoi nagruzke nominacij. / ?ber kulturelle Belastung der Nominierungen. In: Jazyk v sinchronii i diachronii. Tezisy dokladov vserossijskoi nau?no-prakti?eskoi konferencii. – Petrozavodsk: izd-vo KGPU, 2001.- S. 6-7.
  30. Osnovy nominacii istorizmov sovremennosti./ Grundlagen der Nominierung von Historismen der Gegenwart. In: Filologi?eskie ?tenija fakulteta inostrannych jazykov. Materialy i tezisy dokladov. – Vologda: VGPU, 2001. H.3.- S. 3-4.
  31. Kommunikativnaja i aspektual’naja struktura informacionnogo teksta./ Kommunikative und aspektuale Struktur des informativen Textes. In: Filologi?eskie ?tenija fakulteta inostrannych jazykov. Materialy i tezisy dokladov. – Vologda: VGPU, 2002. H.4.- S. 3.
  32. Temporal’naja struktura informacionnogo teksta./ Temporale Struktur des informativen Textes. In: Vremja i prostranstvo v jazykovom predstavlenii (k 120-letiju so dnja rozdenija Gustava Gijoma). Tezisy dokladov me?dunarodnoi nau?no-prakti?eskoi konferencii. –Vologda: Rus’, 2003.- S. 5-6.
  33. Nominacija klju?evych ponjatij XX veka (na materiale slovarja „W?rter, die Geschichte machten”). / Nominierung der Schl?sselbegriffe des XX. Jahrhunderts (am Material des W?rterbuchs „W?rter, die Geschichte machten”). In: Filologi?eskie ?tenija fakulteta inostrannych jazykov. Materialy i tezisy dokladov. – Vologda: VGPU, 2004. H.6.- S. 3-6.
  34. Funkcional’no-semanti?eskaja charakteristika teksta dialoga./ Funktional-semantische Charakteristik des Textes Dialog. In: Filologi?eskie ?tenija. Materialy dokladov. Vologda: Rus’, 2007. H.7.- S. 3-6.
  35. Funkcional’no-semanti?eskaja charakteristika glagolov re?evoj kommunikacii./ Funktional-semantische Charakteristik der Verben des Redeverhaltens. In: Filologi?eskie ?tenija. Materialy dokladov. Vologda: Rus’, 2007. H.8.- S. 9-13.
  36. Jazyk i kultura v nominativnom aspekte./ Sprache und Kultur im nominativen Aspekt. In: Dialog kultur – kultura dialoga: materialy me?vuzovskoj nau?no-prakti?eskoi konferencii.- Kostroma, 3-7 sentjabrja 2007.- S. 8-11.
  Organisation von wissenschaftlichen Konferenzen: als Mitglied des Organisationskomitees in Vologda 1986, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006.
  Vologda, Vladimir, Moskau, Novgorod, Rostov am Don, Pskov, S-Petersburg, Jaroslavl’, Rom

  Научные интересы

  Funktionale Grammatik
  Aspekt und Aspektualit?t
  Textlinguistik
  © 2022 | Российский Союз Германистов. Создание сайта - Евгения Козловская.