Alexandrowa Tamara Nikolajewna
  Полное
  17.08.1939
  Dr. Phil. Dozentin
  Sprachwissenschaft
  Wologda
  Staatliche P?dagogische Universit?t Wologda Lehrstuhl f?r Deutsch Fakult?t f?r Fremdsprachen
  Lehrstuhlleiterin f?r Deutsch
  160035 Wologda, ul. S. Orlowa, 6
  ...
  160009 Wologda, ul.3 Internationala, 5-80 Tel. (8172)21-55-42
  Staatliches P?dagogisches Institut Wologda, 1961.
  „Vsaimodeistvie kontekstnych sredstv pri vyra?enii aspektualnych zna?enij (na materiale sovremennogo nemezkogo jasyka)“/ „Zusammenwirken der Kontextmittel beim Ausdruck der aspektuellen Bedeutungen (am Material der gegenw?rtigen deutschen Sprache)“, Staatliches P?dagogisches Kalinin-Institut, Kalinin, 1971.
  Wissenschaftlicher Betreuer – Dr.habil. Prof. B.M. Balin
  Besthochschullehrerin der Volksaufkl?rung, Besthochschullehrerin der Aufkl?rung der UdSSR, Ehrenmitarbeiterin der Hochschulberufsausbildung der Russischen F?deration
  Monographien: keine
  Wissenschaftliche Aufs?tze:
  1. Popytka klassifikacii gipercharakterizovannogo konteksta v nemeckom jazyke./ Klassifikationsversuch des hypercharakterisierten Kontextes in der deutschen Sprache. In: U?enye zapiski KGPI im. M.I.Kalinina. Bd.65.-Kalinin, 1969.
  2. Aspektologi?eskie gipercharakterizatory v situacii izbyto?nosti. /Aspektologische Hyperkennzeichen in der Situation der ?berschussmittel. In: U?enye zapiski KGPI im. M.I.Kalinina. H. 1. Bd.72.- Kalinin, 1970.
  3. K voprosu o vzaimodejstvii sredstv polja aspektual’nosti. / Zur Frage ?ber zusammenwirkende Mittel des Feldes der Aspektualit?t. In: U?enye sapiski KGPI im. M.I.Kalinina. H. 1. Bd.72.-
  Kalinin, 1970.
  4. Ierarchija sredstv v gipercharakterizovannom aspektologi?eskom kontekste ( na materiale sovremennogo nemeckogo jazyka). / Hirarchie der Mittel im hypercharakterisierten aspektologischen Kontext (am Material der gegenw?rtigen deutschen Sprache). In: Voprosy teorii i metodiki prepodavanija jazyka. U?enye sapiski LGPI im. A.I.Gercena. -Vologda, 1970.- S. 83-89.
  5. K voprosu o stepeni dejstvennosti sredstv polja aspektual’nosti. / Zur Frage ?ber den Wirkungsgrad der Mittel des Feldes der Aspektualit?t. In: Voprosy teorii romano-germanskich jazykov. Sbornik nau?nych trudov. H. 124.- Jaroslavl’, 1974.- S. 5-19.
  6. O raznovidnostjach sinchronii dejstvij pri vyra?enii aspektual’nych zna?enij v nemeckom jazyke./ ?ber Abarten der Synchronie der Handlungen beim Ausdruck der aspektuellen Bedeutungen im Deutschen. In: Problemy aspektologii. Me?vuzovskij temati?eskij sbornik. – Kalinin: isd.-vo KGPI, 1977.- S. 3-8.
  7. Rol’ temporal’nych sojuzov pri vyra?enii aspektual’noj charakteristiki glagolov. / Die Rolle der temporalen Konjunktionen beim Ausdruck der aspektuellen Charakteristik der Verben. In: Grammati?eskie zna?enija glagolov i glagolnych konstrukcij v nemeckom jazyke. Vologda: isd-vo VGPI, 1981.- S.3-10.
  8. Aspektual’nyje zna?enija glagolov v sverchfrazovych jedinstvach. / Aspektuelle Bedeutungen der Verben in Satzgemeinschaften. In: Grammati?eskie zna?enija glagolov i glagolnych konstrukcij v nemeckom jazyke. Vologda: isd-vo VGPI, 1981.- S.11-16.
  9. Aspektual’naja stratifikacija teksta. / Aspektuelle Stratifikation des Textes. In: Sravnitelnaja aspektologija rodnogo i germanskich jazykov. Me?vuzovskij temati?eskij sbornik.- Kalinin:isd-vo KGU, 1982. – S. 3-11.
  10. Valentnost’ predelnych i nepredelnych glagolov (na materiale nemeckich glagolov dvi?enija). / Valenz der terminativen und aterminativen Verben (am Material der deutschen Verben der Bewegung). In: Valentnost’ i semantika nemeckich glagolov. - Vologda: isd-vo VGPI, 1985. - S.12 -23.
  11. Tipovyje aspektual’no-temporal’nyje situacii (na materiale nemeckogo informacionnogo teksta). / Typische aspektual-temporale Situationen (am Material des deutschen Nachrichtentextes). In: Funkcionalno-tipolog?ieskie problemy grammatiki. Tezisy nau?no-prakti?eskoi konferencii „Funkcional’noe i tipologi?eskoe napravlenija v grammatike i ich ispolzovanie v prepodavanii teoreti?eskich disciplin v vuze“. - Vologda: isd-vo VGPI, 1986. Bd. 1. - S. 8 -9.
  12. Aspektual’no-temporal’naja struktura informacionnogo teksta ( na materiale nemeckich gazetnych soob??enij). / Aspektual-temporale Struktur des Informationstextes (am Material der deutschen Zeitungsnachrichten). In: Aspektologija i kontrastivnaja linguistika. Me?vuzovskij temati?eskij sbornik nau?nych trudov.- Kalinin:isd-vo KGU, 1988. – S. 4-10.
  13. Aspektual’no-temporal’naja struktura chudo?estvennogo povestvovatelnogo teksta. / Aspektual-temporale Struktur des sch?ngeistigen Erz?hltextes. In: Sistemnyi analiz chudo?estvennogo teksta. - Vologda: isd-vo VGPI, 1989.- S.1 -7.
  14. Aspektologi?eskaja terminologija v sovremennoi linguistike. U?ebno-metodi?eskoe posobie./ A.M.Lomov i dr.). Tver’:isd-vo TGU, 1991. - 110 S.
  15. Vzaimodejstvie aspektual’nych, temporal’nych i valentnostnych charakteristik nekotorych nemeckich glagolov. / Wechselwirkung der aspektualen, temporalen und Valenzcharakteristiken einiger deutschen Verben. In: Kategorii grammatiki v ich sistemnych svjazjach ( v teoreti?eskom i linguo-didaktie?skom aspektach). Tezisy dokladov konferencii. - Vologda: isd-vo VGPI, 1991.- S.5-7
  16. Vzaimodejstvie valentnostnych i aspektual’nych charakteristik nemeckich glagolov re?i. / Wechselwirkung der Valenz- und aspektuellen Charakteristiken der deutschen Verben des Sagens. In: Struktura i semantika predlo?enija i teksta v germanskich jazykach. In: Me?vuzovskij sbornik nau?nych trudov.- Novgorod:isd-vo NGPI, 1992. – S. 20-26.
  17. Sopostavitel’nyi analiz valentnostnych i aspektual’nych charakteristik glagolov re?i v nemeckom i russkom jazykach. / Vergleichsanalyse der Valenz- und aspektuellen Charakteristiken der Verben des Redeverhaltens im Deutschen und Russischen In: Metody sravnitel’no-sopostavitel’nogo issledovanija romanskich i germanskich jazykov. Tezisy dokladov i soob??enij me?dunarodnoi nau?noi konferencii.- Jaroslavl’,1992.
  18. Vzaimodejstvie valentnostnych, prostranstvennych i aspektual’nych charakteristik nemeckich glagolov napravlennogo gvi?enija. / Zusammenwirkung der Valenz-, lokalen und aspektuellen Charakteristiken der deutschen Verben der Fortbewegung. In: Vzaimodejstvie leksiko-semanti?eskich i valentnostnych svoistv glagolov v nemeckom i anglijskom jazykach.- Vologda: Rus’, 1993.- S. 3-11.
  19.Tipy semanti?eskich situacij informacionnogo teksta. / Typen der semantischen Situationen des Informationstextes. In: Stilistika i pragmatika teksta. Tezisy dokladov seminara-sove??anija prepodavatelej kafedr romanskich jazykov pedagogi?eskich vuzov Severo-Zapadnoj zony. - Vologda: Rus’, 1995.- S. 6-8.
  20. Vzaimodejstvie komponentov aspektual’nosti, temporal’nosti, lokal’nosti i modal’nosti v tekste. / Zusammenwirkung der Komponenten von Aspektualit?t, Temporalit?t, Lokalit?t und Modalit?t im Text. In: Vzaimodejstvie grammati?eskich kategorij v jazyke i re?i. Tezisy dokladov konferencii.- Vologda: Rus’, 1996.- S. 3-4.
  21. Konstruktivnyje elementy chronikal’noi informacii. / Konstruktive Elemente der Chronikinformation. In: Linguisti?eskie issledovanija i problemy metodiki obu?enija inostrannym jazykam v vuze. Materialy me?dunarodnoi nau?no-prakti?eskoi konferencii: Tezisy dokladov.- Rostov am Don: RGSU, 1997. – S. 28-29.
  22. Funkcionirovanie slov francuzskogo proischo?denija v nemeckom gazetnom tekste. / Funktionieren der W?rter franz?sischer Herkunft im deutschen Zeitungstext. In: Francuzskij jazyk v prostranstve i vremeni. Tezisy dokladov seminara-sove??anija ? 8 (36) prepodavatelej kafedr romanskich jazykov pedagogi?eskich vuzov Severo-Zapada. - Vologda: Rus’, 1997.- S. 37-38.
  23. Integracija slov romanskogo proischo?denija v nemeckij leksikon/ T.N.Voroncova / Integration der W?rter romanischen Ursprungs ins deutsche Lexikon. In: Sbornik nau?nych trudov instituta. Vologda: izd.-vo VoPI, 1998. Bd.2.- S.212-215.
  24. Gazetnyj tekst kak osnova kommunikacii i nominacii pri vzaimodejstvii jazykov./ Der Zeitungstext als Grundlage von Kommunikation und Nominierung beim Sprachenzusammenwirken. In: Filologija i ?urnalistika v kontekste kul’tury. Materialy vserossijskoi nau?noi konferencii. – Rostov am Don, 1998.-H.3.- S.49-50.
  25. Zeitungstexte als Quelle der interkulturellen Kommunikation. In: Rossija-Germanija: problemy kommunikacii na rube?e novogo tysja?eletija. Doklady i tezisy dokladov na me?dunarodnoi vstre?e germanistov. – Vladimir, 1999.- S. 27-28.
  26. Aspektualit?t in Feld, Netz und Text. In: Ausdrucksgrammatik versus Inhaltsgrammatik/ Linguistische und didaktische Aspekte der Grammatik/ hrsg. Von Renate Freudenberg-Findeisen. M?nchen: Indicium, 1999. – S. 233-246.
  27. Aspektual’noct’ v rabotach G. Gijoma, rusistov i germanistov. / Aspektualit?t in den Arbeiten von G. Guiome, Russisten und Germanisten. In: G. Guillaume i russkaja linguisti?eskaja tradicija (kontakty ?kol i ljudej). Tezisy dokladov seminara-sove??anija ? 9 (37) prepodavatelej kafedr romanskich jazykov pedagogi?eskich vuzov Severo-Zapada. - Pskov:izd-vo PGPI, 1999.- S. 7-8.
  28.Pole i setka aspektual’nosti v nemeckom jazyke./ Feld und Netz der Aspektualit?t im Deutschen. In: Filologi?eskie ?tenija fakulteta inostrannych jazykov. Materialy i tezisy dokladov. – Vologda: OOO IPC „Legija“, 2000. H.2.- S. 3-4.
  29. O kulturnoi nagruzke nominacij. / ?ber kulturelle Belastung der Nominierungen. In: Jazyk v sinchronii i diachronii. Tezisy dokladov vserossijskoi nau?no-prakti?eskoi konferencii. – Petrozavodsk: izd-vo KGPU, 2001.- S. 6-7.
  30. Osnovy nominacii istorizmov sovremennosti./ Grundlagen der Nominierung von Historismen der Gegenwart. In: Filologi?eskie ?tenija fakulteta inostrannych jazykov. Materialy i tezisy dokladov. – Vologda: VGPU, 2001. H.3.- S. 3-4.
  31. Kommunikativnaja i aspektual’naja struktura informacionnogo teksta./ Kommunikative und aspektuale Struktur des informativen Textes. In: Filologi?eskie ?tenija fakulteta inostrannych jazykov. Materialy i tezisy dokladov. – Vologda: VGPU, 2002. H.4.- S. 3.
  32. Temporal’naja struktura informacionnogo teksta./ Temporale Struktur des informativen Textes. In: Vremja i prostranstvo v jazykovom predstavlenii (k 120-letiju so dnja rozdenija Gustava Gijoma). Tezisy dokladov me?dunarodnoi nau?no-prakti?eskoi konferencii. –Vologda: Rus’, 2003.- S. 5-6.
  33. Nominacija klju?evych ponjatij XX veka (na materiale slovarja „W?rter, die Geschichte machten”). / Nominierung der Schl?sselbegriffe des XX. Jahrhunderts (am Material des W?rterbuchs „W?rter, die Geschichte machten”). In: Filologi?eskie ?tenija fakulteta inostrannych jazykov. Materialy i tezisy dokladov. – Vologda: VGPU, 2004. H.6.- S. 3-6.
  34. Funkcional’no-semanti?eskaja charakteristika teksta dialoga./ Funktional-semantische Charakteristik des Textes Dialog. In: Filologi?eskie ?tenija. Materialy dokladov. Vologda: Rus’, 2007. H.7.- S. 3-6.
  35. Funkcional’no-semanti?eskaja charakteristika glagolov re?evoj kommunikacii./ Funktional-semantische Charakteristik der Verben des Redeverhaltens. In: Filologi?eskie ?tenija. Materialy dokladov. Vologda: Rus’, 2007. H.8.- S. 9-13.
  36. Jazyk i kultura v nominativnom aspekte./ Sprache und Kultur im nominativen Aspekt. In: Dialog kultur – kultura dialoga: materialy me?vuzovskoj nau?no-prakti?eskoi konferencii.- Kostroma, 3-7 sentjabrja 2007.- S. 8-11.
  Organisation von wissenschaftlichen Konferenzen: als Mitglied des Organisationskomitees in Vologda 1986, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006.
  Vologda, Vladimir, Moskau, Novgorod, Rostov am Don, Pskov, S-Petersburg, Jaroslavl’, Rom
  Funktionale Grammatik
  Aspekt und Aspektualit?t
  Textlinguistik
  © 2018 | Российский Союз Германистов